STUDIO BOUD B.V. Algemene voorwaarden

1. Definitie en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Studio Boud: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Studio Boud B.V., ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83948287;
- Afnemer: iedere natuurlijk persoon, als dan niet bedrijfs- of beroepsmatig handelend of rechtspersoon die staat
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel die een Overeenkomst aangaat met Studio Boud
dan wel aan wie Studio Boud een aanbieding doet;
- Overeenkomst: iedere Overeenkomst met betrekking tot het leveren van producten en/of diensten door Studio
Boud aan Afnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding
op en ter uitvoering van die Overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die tussen Studio Boud en Afnemer tot stand
komen, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Studio Boud, door Studio Boud en overige (rechts-)handelingen
tussen Studio Boud en Afnemer.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen plaatsvinden indien dit door partijen schriftelijk is
overeengekomen en gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.
4. Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk door de Studio Boud van de hand
gewezen.
6. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of als op andere gronden daarop door partijen geen
beroep kan worden gedaan, heeft de Studio Boud het recht deze te vervangen door een wel geldige bepaling, waarbij het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Alle overige bepalingen
blijven in dat geval onveranderd van kracht.
2. Offertes en Overeenkomst
1. De door Studio Boud uitgebrachte offertes zijn allen vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van veertien dagen,
behoudens de gevallen waarin schriftelijk anders is overeengekomen. Indien nadrukkelijk geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of de aanbieding op geen enkele manier enig recht worden ontleend indien het betreffende
product en/of de betreffende dienst niet langer door Studio Boud wordt aangeboden en/of niet meer voorradig is.
2. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Afnemer aan Studio Boud verstrekte informatie. De offerte wordt
geacht de opdracht juist en volledig weer te geven. Afnemer dient de offerte te controleren op juistheid en volledigheid.
Studio Boud kan niet aan haar aanbieding worden gehouden als Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte,
geheel of gedeeltelijk, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Alle geoffreerde prijzen zijn in euro’s en worden exclusief BTW en eventuele verzendkosten en andere heffingen
weergegeven, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Boud niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Een Overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Studio Boud de Overeenkomst
schriftelijk, dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
6. Opdrachten dienen door de Afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Afnemer dit nalaat, maar er desondanks
mee instemt dat Studio Boud begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als
overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Boud eerst nadat deze schriftelijk
door Studio Boud zijn bevestigd.
7. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Studio Boud er niet
aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Boud anders
aangeeft.
8. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Studio Boud en haar Afnemer kunnen slechts met schriftelijke
toestemming van Studio Boud aan derden worden overgedragen.
3. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Alle werkzaamheden die door Studio Boud worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van
inspanningsverbintenis aan de zijde van Studio Boud, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Algemene voorwaarden
Pagina 2 van 7
STUDIO BOUD B.V.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Studio Boud het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en correct verstrekken van alle gegevens, waarvan Studio Boud aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst. Blijft Afnemer hierin in gebreke dan behoudt Studio Boud zich het recht voor de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Afnemer in
rekening te brengen.
4. Studio Boud is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Boud is uitgegaan van door
de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar
behoorde te zijn.
5. Blijkt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars
gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
6. Een door Studio Boud opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit
de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt. Studio Boud is, ook bij een opgegeven termijn voor het
volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de Afnemer haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld
en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
7. Studio Boud is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
8. Het door Studio Boud aangeboden product en/of dienst betreft een niet vooraf berekenbare materie. Het is Studio Boud
aangelegen haar vakkennis te gebruiken alsmede de uitleg aan Afnemer en/of verwanten, dan wel mondeling dan wel
schriftelijk, om de Afnemer te instrueren over het te verwachten resultaat. Derhalve is Studio Boud niet verantwoordelijk
voor eventuele tegenvallende resultaten en de daaruit voortvloeiende kosten van Afnemer en/of aanverwanten c.q.
derden.
4. Meerwerk
1. Indien Studio Boud op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft
verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze
werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan Studio Boud worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
Studio Boud. Studio Boud is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een
afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking
tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke Overeenkomst te sluiten, zal Studio Boud Afnemer tevoren
schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht of bij verlenging van de opdracht.
5. Leveringstermijn
1. Is Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij/zij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter
beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dat
de betaling geheel door Studio Boud is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter
beschikking is/zijn gesteld.
2. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die
Afnemer verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te
zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Afnemer niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Studio Boud de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen
een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is
dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het niet behalen van (verwachtte) levertijd(en) of uitstellen van levering(en), leidt in geen enkel geval tot uitstel van
betaling door Afnemer en/of het betalen van een schadevergoeding namens Studio Boud aan Afnemer en/of
aanverwanten.
6. Verplichtingen van de Afnemer
1. Afnemer dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Studio Boud overeenkomstig zijn oordeel
nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Studio Boud gewenste
Algemene voorwaarden
Pagina 3 van 7
STUDIO BOUD B.V.
vorm en wijze aan Studio Boud ter beschikking worden gesteld.
2. Afnemer dient er zorg voor te dragen dat Studio Boud onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die
in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3. De Afnemer is verplicht om alle gegevens van Studio Boud vertrouwelijk te behandelen, voor zover de Afnemer weet of
kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Afnemer verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Studio Boud ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van
derden afkomstig zijn. Studio Boud is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig, compleet of juist
aanleveren van de bescheiden.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het
niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de volledige verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten
en/of personeel en onvoorziene zaken cq. meerwerken zijn voor rekening van Afnemer.
6. De Afnemer vrijwaart Studio Boud of door Studio Boud ingeschakelde personen voor aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Studio Boud toch door derden
worden aangesproken, dan staat de Afnemer Studio Boud zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van
haar verwacht mag worden. Laat de Afnemer dit na, dan is Studio Boud gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten
die Studio Boud hierdoor maakt zijn voor rekening van de Afnemer.
7. De Afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van de door Studio Boud geleverde
goederen dan wel het door Studio Boud gegeven advies.
7. Intellectuele eigendom
1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en
het auteursrecht, komen toe aan Studio Boud. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of
registratie, dan is alleen Studio Boud hiertoe bevoegd.
2. Zolang geen nadere schriftelijke Overeenkomst tussen Studio Boud en de Afnemer wordt aangegaan met betrekking tot
de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, ontwerp, plan of concept, blijven deze
rechten bij Studio Boud.
3. Studio Boud behoudt zich voorts alle (overige) rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar
geleverde ontwerpen voor in de ruimste zin des woords.
4. Zonder schriftelijke toestemming van Studio Boud mogen de door haar verstrekte zaken niet worden gekopieerd, aan
derden getoond of op andere wijze gebruikt.
5. Wanneer de Afnemer volledig voldoet aan haar verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Studio Boud, verkrijgt zij
een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het ontwerp.
6. De Afnemer is zonder schriftelijke toestemming van Studio Boud niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is
overeengekomen.
7. Het is de Afnemer niet toegestaan af te wijken van een ontwerp dan wel wijzigingen daarop aan te brengen zonder overleg
met Studio Boud.
8. Studio Boud heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie, voor zover redelijkerwijs
te veronderstellen is dat de Afnemer hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij interne vertrouwelijke beelden
e.d.).
9. De Afnemer, handelend in strijd met hetgeen bepaald in artikel 7 de leden 1 en 7, is per overtreding aan Studio Boud een
bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent (10%) van het bedrag van de bij de aanbieding gedane offerte, welk bedrag
de Afnemer in dat geval op eerste aanmaning van Studio Boud aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom
en het auteursrecht niet over.
8. Honorarium
1. Het honorarium is de vergoeding die Studio Boud toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de
omzetbelasting.
2. Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van
inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
3. Partijen leggen in de Overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Studio Boud en de eventuele bijkomende
kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Studio Boud bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken
uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
Algemene voorwaarden
Pagina 4 van 7
STUDIO BOUD B.V.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende
factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Afnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief aan
te passen.
5. Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Studio Boud, dan is de Afnemer verplicht Studio
Boud het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
9. Betaling
1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een
door Studio Boud aan te geven wijze, tenzij schriftelijk een ander termijn is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is alsdan, zonder
dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
3. Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 8% per maand,
tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten
welke Studio Boud maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor
rekening van de Afnemer. In dat geval is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het
openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Studio Boud gemaakte en te maken kosten
boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. Mocht Studio Boud in een gerechtelijke (incasso)procedure in het gelijk worden gesteld dan komen alle kosten die Studio
Boud in verband hiermee heeft gemaakt voor rekening van Afnemer.
5. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van
betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken van Afnemer, heeft Studio Boud het recht de Overeenkomst, of dat
gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te
ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies,
dat door een en ander, voor haar mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke Studio Boud ten laste van
Afnemer heeft, ineens en terstond opeisbaar.
6. De Afnemer die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet bevoegd de door Studio Boud reeds aan
hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken.
7. Alle door Studio Boud geleverde zaken, zoals producten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en (elektronische) bestanden,
blijven eigendom van Studio Boud totdat Afnemer al zijn verplichtingen is nagekomen.
10. Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien
werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Afnemer reclameert, dan wel binnen vijftien
werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, aan Studio Boud kenbaar te worden gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. Afnemer is in geen geval
gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst (deel)betaling uit te stellen of te weigeren
van andere geleverde diensten van Studio Boud waarop de reclame geen betrekking heeft.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Afnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door Afnemer reeds
betaalde honorarium.
4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting,
schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
11. levering van producten/risico-overgang
1. Studio Boud zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten.
2. De door Studio Boud opgegeven aflevertermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst,
danwel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door Studio Boud van de voor uitvoering van Overeenkomst
noodzakelijke benodigdheden.
3. Studio Boud spant zich in om de opgegeven aflevertermijn zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht te nemen, maar de
opgegeven aflevertermijn is slechts indicatief. Het kan voorkomen dat Studio Boud wordt verhinderd in gehele of
Algemene voorwaarden
Pagina 5 van 7
STUDIO BOUD B.V.
gedeeltelijke nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer, bijvoorbeeld door overmacht.
4. Bij overschrijding van de aflevertermijn heeft Afnemer geen recht op enige vorm van schadevergoeding ter zake. Afnemer
heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting van haar uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de aflevertermijn zodanig is, dat van Afnemer in redelijkheid
niet kan worden verlangd, dat zij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat of ter zake haar
verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst
te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.
5. Aflevering van producten geschiedt door bezorging van de producten op het door Afnemer opgegeven adres. Afnemer
draagt er zorg voor dat er ten tijde van de levering iemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. Kosten
die Studio Boud maakt omdat er niemand aanwezig is, zoals extra verzendkosten, opslagkosten en administratieve kosten,
zullen door Studio Boud bij Afnemer in rekening kunnen worden gebracht.
6. Aflevering op een andere etage dan de begane grond geschiedt in overleg met Studio Boud. Eventuele bijkomende kosten
zijn voor rekening van de Afnemer. Afnemer zorgt ervoor dat de bestelde producten op de juiste manier kunnen worden
afgeleverd, en er geen hinder wordt ondervonden.
7. Afnemer is verplicht bestelde producten af te nemen en Afnemer kan geleverde producten niet retourneren, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Studio Boud kan bestellingen waarbij sprake is van meerdere producten en/of diensten in verschillende gedeeltes leveren.
9. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het
moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van
een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
10. Indien Afnemer de producten niet of niet tijdig afneemt, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Studio
Boud is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde te
verkopen. Afnemer blijft de volledige koopsom en bezorgkosten, vermeerderd met de dan geldende wettelijke
handelsrente en eventueel door Studio Boud te maken kosten, verschuldigd. Indien Studio Boud de producten alsnog aan
een derde verkoopt, kan Studio Boud besluiten het door Afnemer verschuldigde bedrag te verminderen met de nettoopbrengst van de verkoop aan die derde.
11. Alle door Studio Boud geleverde producten blijven eigendom van Studio Boud totdat alle in verband daarmee
verschuldigde bedragen volledig aan Studio Boud zijn betaald inclusief eventueel verschuldigde rente, incassokosten en
andere op grond van deze voorwaarden verschuldigde bedragen.
12. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Studio Boud,
op de wijze zoals door Studio Boud tijdens het aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen
van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
12. Ontbinding
1. Studio Boud is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de
Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de
Overeenkomst Studio Boud ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de
verplichtingen niet zal nakomen, indien de Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of
indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Studio Boud kan worden gevergd dat zij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Studio Boud bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Boud kan worden gevergd.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Boud op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Indien Studio Boud de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
Overeenkomst.
4. Indien de Afnemer haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming
ontbinding rechtvaardigt, dan is Studio Boud gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
zonder enige verplichting voor haar tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer,
uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Studio Boud, zal Studio Boud in overleg met de Afnemer
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Studio Boud extra kosten met zich meebrengt, dan
Algemene voorwaarden
Pagina 6 van 7
STUDIO BOUD B.V.
worden deze aan de Afnemer in rekening gebracht. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde
termijn te voldoen, tenzij Studio Boud anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Boud vrij
om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of Overeenkomst te annuleren,
zonder enige verplichting voor haar tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
Studio Boud op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Afnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die zijn verricht,
vermeerderd met de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, geheel aan de Afnemer in
rekening worden gebracht.
13. Aansprakelijkheid
1. Studio Boud kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Studio
Boud is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van
onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Studio Boud geleverde dienst(en).
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Boud aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Boud toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
3. Studio Boud is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet/winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of
vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Afnemer,
en/of schade wegens door Studio Boud gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet
uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
4. Studio Boud is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Studio
Boud biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
5. Studio Boud is niet verantwoordelijk voor het technisch correct en storingsvrij functioneren van de door haar
geadviseerde materialen en producten.
6. Afnemer vrijwaart Studio Boud voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Afnemer aan
Studio Boud onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Afnemer aantoont dat de schade geen verband
houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk
te stellen grove nalatigheid van Studio Boud en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke
bepaling niet toestaan.
7. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Studio
Boud voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
8. Studio Boud is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens verzending per post of e-mail,
ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens Afnemer, Studio Boud of derden.
9. Indien Studio Boud desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van (het gedeelte van) de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
10. Alle aanspraken jegens Studio Boud die niet binnen één jaar na hun ontstaan bij Studio Boud zijn ingediend, vervallen
door verjaring.
14. Garantie
1. Op de geleverde producten is de garantie van toepassing die wordt verstrekt door de fabrikant, zowel qua omvang als
qua duur. Als de duur van de fabrieksgarantie korter is dan één jaar, dan wordt de garantieperiode door Studio Boud
verlengd tot een duur van één jaar.
2. De garantie vervalt indien Afnemer zelf gebreken heeft veroorzaakt aan het product, zelf reparaties heeft verricht of heeft
laten verrichten, het product op onjuiste wijze heeft gebruikt, niet het vereiste onderhoud op de juiste wijze heeft
uitgevoerd of het ontstaan van het gebrek om een andere reden aan de Afnemer kan worden toegerekend.
Algemene voorwaarden
Pagina 7 van 7
STUDIO BOUD B.V.
3. Gebreken die het gevolg zijn van oorzaken van buitenaf, zoals brandschade, val- of stootschade, waterschade,
stormschade en blikseminslag, zijn uitgesloten van garantie.
4. Indien Studio Boud onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen, de betreffende producten
heeft vervangen of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en
is Studio Boud niet verplicht om enige andere (schade)vergoeding te betalen.
15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Studio Boud geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Studio Boud niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
2. Indien enige overmachtstoestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het bepaalde in artikel 12 is van toepassing.
3. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, is iedere partij gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
4. Voor zoveel Studio Boud ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Studio Boud gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.
16. Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de
rechtbank in het arrondissement waar Studio Boud is gevestigd

 
 
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn